Jäsenyys, jäsenyyden hakeminen ja jäsenmaksu

 

Jäsenyys

 • Kassan jäsenyys toimintapiiriin (Toimintapiiri) kuuluvan yrityksen työntekijältä on vapaaehtoinen.    
 • Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu toimihenkilöt eivätkä henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi (alle neljä kuukautta).  
 • Toimintapiiriin ei myöskään voi kuulua henkilö. joka on toisen sairaus- tai vakuutuskassan jäsen.
 • Henkilöllä, joka on aikaisemmin ollut sairauskassan jäsen ja  on työsuhteen päättymättä eronnut tai erotettu kassasta, ei ole oikeutta uudelleen liittyä kassan jäseneksi.

 

Jäsenyyden hakeminen

 • Jäseneksi on liityttävä 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alettua, jäsenyys ei ole mahdollista alle 4 kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa. (Jäsenhakemus).
 • Jäsenyys alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sairauskassa ilmoittaa sekä jäsenelle että työnantajalle jäsenyyden alkamisesta.

 

Jäsenmaksut

 

Jäsenmaksu palkasta

 • Jäsenmaksu on 1,35 %. (Ajalla 1.10.2021-31.3.2022 jäsenmaksu 1,01 %)
 • Jäsenmaksu lasketaan jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, mutta työsuhdeoptioista ei jäsenmaksua peritä. Työnantaja perii palkasta jäsenmaksun ja tilittää sen sairauskassalle.

 

Jäsenmaksu palkattomalla vapaalla

 • Jäsenyys säilyy automaattisesti lomautuksen, opintovapaan tai muun palkattoman vapaan aikana, jäsenmaksu on n. 25 € / kuukausi. Palkattoman vapaan aikainen jäsenmaksu sidotaan työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 §:n, 97 §:n ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen. Palkattomasta vapaasta täytyy ilmoittaa mahdollisimman pian sairauskassaan jäsenmaksun perintää varten.
 • Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajaksi tai palkattoman vapaan ajalle, siitä hetkestä kun jäsen antaa kirjallisen ilmoituksen (Jäsenmaksun vapautus).
 • Mikäli et maksa jäsenmaksua palkattoman vapaan aikana, sinulla ei ole oikeutta lisäetuuskorvauksiin ja sinut voidaan jopa erottaa sairauskassasta.
 • Huomaa myös, että jäsenmaksuton kausi vaikuttaa silmälasikorvaukseen!

V.2022 palkattomalla vapaalla olevalta jäseneltä peritään jäsenmaksua 25,95 €/kk  0,87 €/pv.   (Ajalla 1.10.2021-31.3.2022 jäsenmaksu 19,00 €/kk)

 

Jäsenmaksu osaeläkkeestä

 • Osaeläkettä saavalta jäseneltä peritään lisäksi 1,35 % hänen eläkkeestään (ajalta 1.10.2021-31.3.2022 jäsenmaksu 1,01 %).