Ajankohtaista

TIEDOTE VAKUUTETUILLE

Finanssivalvonta on vahvistanut sairauskassan säännöt 9.1.2023. Muutetut säännöt tulevat voimaan päätöksen antopäivästä 9.1.2023.

Sairauskassan nettisivuille on päivitetty lisäetuuskorvaukset ja taulukko korvauksista (Korvaukset -kohdassa).

Nettisivut päivitetään kokonaisuudessaan myöhemmin uusien sääntöjen mukaisiksi.

Uusien sääntöjen mukaan jatkossa kokouskutsut ja muut tiedotteet julkaistaan kassan kotisivuilla.

Lisätietoa saa soittamalla sairauskassaan.

Tihisenniemen sairauskassan hallitus                

 

 

TIEDOTE

Finanssivalvonta on ruuhkautunut sääntömuutoshakemusten runsaudesta ja sairausvakuutuslain myöhäisestä valmistumisesta johtuen. Tihisenniemen sairauskassa ei ole saanut Finanssivalvonnalta vahvistusta sääntömuutoshakemukseen 31.12.2022 mennessä.

Sääntömuutos voi tulla voimaan aikaisintaan Finanssivalvonnan vahvistamispäätöksen antamispäivästä alkaen.

Jos vahvistusta uusille säännöille ei ole tullut 1.1.2023 mennessä, kassan pitää korvata lisäetuuksia voimassa olevien sääntöjen mukaan.

Tämä tarkoittaa sairausvakuutuslain muutoksista johtuen sitä, että kela- tai kassan lisäetuuskorvausta ei ole mahdollista saada yksityisen puolen tutkimuksista ja hoidoista (fysioterapiat, labrat, röntgenit ja magneetit).

Jos sinulla on aika varattu ko. tutkimukseen tai hoitoon, niin siirrä aikaa mahdollisuuksiesi mukaan saadaksesi sairauskassan lisäetuuskorvauksen, kun säännöt on vahvistettu.

Sairauskassa ilmoittaa heti kun säännöt on vahvistettu Finanssivalvonnassa.

Tihisenniemen sairauskassan hallitus                

 

Ylimääräinen kassankokous 14.12.2022

Tihisenniemen sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidettiin 14.12.2022. Paikalla oli 7 vakuutettua.

Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen 1-53 §:n muutokset esitetyssä muodossa.

Sääntömuutoksille haetaan Finanssivalvonnan vahvistus. Huom! Sääntömuutokset tulevat voimaan vasta kun Finanssivalvonta on säännöt hyväksynyt ja vahvistanut.

Kassankokouksen pöytäkirja on luettavissa ajanvarauksella sairauskassan toimistossa, Lönnrotinkatu 6, Kajaani

 

 

Kutsu Tihisenniemen sairauskassan ylimääräiseen kassankokoukseen

Aika               keskiviikko 14.12.2022 klo 15.00 alkaen

Paikka           Renforsin ranta Portti-rakennus, Tehdaskatu 15, Kajaani   (Neuvotteluhuone Kanto)

Kokouksessa käsitellään sairauskassan hallituksen esitykset kassan sääntömuutoksiksi 1.1.2023 alkaen.

Sääntömuutoksissa on huomioitu vakuutuskassoja koskevien uusien lakien vaatimat muutokset sekä Suomen hallituksen esittämä sairausvakuutuslakia koskeva muutos, jossa kelakorvauksia leikataan rajusti.

 1. Muutetaan koko sääntökirjan termistö uusien Vakuutuskassa- ja Eläkesäätiö- ja kassalakien mukaisiksi: jäsenyys=vakuutussuhde, jäsen=vakuutettu, jäsenmaksu=vakuutusmaksu, kassanjohtaja=toimitusjohtaja.
 2. Sääntökirjan pykälät muutetaan numeroiksi.
 3. Yleiset määräykset, kohdat 1-3 (ennen 1-3 §): muutetaan lakiviittaukset uuden lain mukaisiksi.
 4. Toimintapiiri ja vakuutussuhde, kohta 4 (ennen 4 §): poistetaan toimintapiiristä Teollisuuden Metsäpalvelu Oy, koska vakuutussuhteeseen oikeuttavia Silvesta Oy:n metsureita ei ole enää ko. työnantajan palveluksessa. Selkeytetään sääntöihin, että toimihenkilöt eivät voi liittyä sairauskassaan. Muutetaan vakuutussuhteen hakemisaika kuuteen (6) kuukauteen ja lisätään toimintapiirin sisällä toisen työnantajan palvelukseen siirtyvän oikeus katkeamattomaan vakuutussuhteeseen. Lisätään kassan tiedottamistavat vakuutetuille kassaan liittyessä ja sääntömuutoksista.
 5. Kassasta eroaminen ja erottaminen, kohdat 5-6 (ennen 5-6 §): Selkeytetään tekstiä ja muutetaan työsuhteen päättymättä eronneen oikeus liittyä vakuutetuksi uuden toimintapiirissä olevan työsuhteen alettua.
 6. Vakuutusmaksut kohdat, 7-9 (ennen 7-9 §): Selkeytetään tekstiä ja muutetaan vakuutus-maksun määrät (1,3 %/26,92 €/kk) ja tieto palkkakertoimesta.
 7. Sairausvakuutuslain mukainen toiminta, kohta 10 (ennen 10 §), kohdista 11-12 (ennen 11-12 §) muuttuu pykälät numeroiksi, sisältö ennallaan): lisätään 9/2022 voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha sekä täydennetään 5) kohtaa.
 8. Lisäetuudet, kohta 13 (ennen 13 §): Korvattavien etuuksien esitystapaa, numerointia, etuuksien saamisen edellytyksiä ja korvausperusteita muutetaan, selkeytetään sekä yhtenäistetään.
 • Lisätään tieto, että kustannuksina ei korvata kanta-, palvelu-, resepti- eikä toimistomaksuja.
 • Lisätään etuuskorvauksiin 5000 euron enimmäiskorvausraja/kalenterivuosi/vakuutettu.
 • Lisätään lääkärinpalkkioihin etuuskorvauksen enimmäismääräksi 1000 euroa/ kalenterivuodessa.
 • Muutetaan hammashoidon (yksityisen että julkisen) enimmäismäärä 500 euroa/ kalenterivuodessa.
 • Listataan julkisen terveydenhuollon korvattavat kustannukset sekä muutetaan sairaala- ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksun korvattavuus enintään 90 vrk/kalenterivuosi.
 • Lisätään lääkekorvauksiin myös hammaslääkärin määräämisoikeus ja ei svl-lain (kela) mukaan korvattaviin lääkkeisiin korvauksen maksamisen rajoitus enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.
 • Lisätään lääkärin lääkeainepistoksiin enimmäismäärä 500 euroa/kalenterivuosi, lääkeainepistoksina ei korvata ehkäisy-, rokotus-, tupakanvieroitus-, erektiohäiriö eikä laihdutusvalmisteita.
 • Muutetaan korvausprosentti 80 %:n yksityisen terveydenhuollon tutkimuksista ja poistetaan korvausehto svl-mukaisten korvausten saamisen.
 • Lisätään yksityisen terveydenhuollon fysioterapeutin korvauksiin etuuskorvauksen enimmäismäärä 600 euroa/kalenterivuosi ja poistetaan kertamäärä rajoitus sekä korvausehto svl-mukaisten korvausten saamisen.
 • Lisätään hieronta -kohtaan korvattavaksi myös koulutetun kiropraktikon, naprapaatikon ja osteopaatin antama hoito. Poistetaan kertamäärä rajoitus.
 • Lisätään korvattavaksi (80 %) lääkärin määräämä sairaanhoitajan antama hoito, enimmäismäärä 1000 euron kalenterivuodessa.
 • Lisätään psykoterapia korvattavaksi (80 %), enimmäismäärä 1000 euroa/ kalenterivuodessa, silloin kun hoito on myös svl-lain mukaan korvattavaa.
 • Muutetaan lääkärin määräämän diabeetikon jalkahoidon enimmäiskerta määrä kolmeen kertaan vuodessa.
 • Muutetaan matkakustannukset korvattavaksi sairaudenhoidosta ja kuntoutuksesta johtuvista matkoista ja silloin kun korvausta on saatu myös svl:n nojalla.
 • Muutetaan majoittumiskustannusten korvaus (70%) ja silloin kun korvausta on saatu myös svl:n nojalla.
 • Muutetaan näöntarkastusmaksusta perittävä korvaus (80%).
 • Lisätään tukivälinekorvauksiin myös hammaslääkärin tai työfysioterapeutin määräämät tukivälineet ja muutetaan enimmäiskorvaukset 200 euroon korvauskertaa kohti.
 1. Etuuskorvauksen saamiset edellytykset, kohdat 14-17 (ennen 14-17 §): Muokataan tekstiä, tehdään tarkennuksia, joilla ei vaikutusta nykyiseen korvauskäytäntöön. Ulkomailla annettuja hoitoja ja matkakuluja ei korvata. Poistetaan samasta sairaudesta johtuva työkyvyttömyys.
 2. Lisäetuuksia koskevat rajoitukset, kohdat 18-21 (ennen 18-21 §): Muokataan tekstiä, ei vaikutusta sisältöön. Lisätään vakuutetun kuuleminen ja harkintamahdollisuus etuuden epäämättä jättämiseen.
 3. Lisäetuuksien hakeminen ja suorittaminen, kohdat 22-24 (ennen 22-24 §): Muokataan tekstiä (ei vaikutusta sisältöön) ja muutetaan lakiviittaus uuden lain mukaiseksi, lisätään hyvä perintätapa ja vakuutetun suostumus takaisinperittävän kuittausmahdollisuuteen.
 4. Muutoksenhaku lisäetuuspäätökseen, kohta 25 (ennen 25 §): Lisätään valitusoikeus tuomioistuimeen.
 5. Omat ja pääoman rahastot, kohdat 26-27 (ennen 26-27 §): Muokataan tekstiä, lisätään hallituksen harkinta palkattomien poissaolojen ajalta etuuksien maksamiseen. Suurennetaan käyttörahaston maksimisuuruus (50 %).
 6. Vastuuvelka, kohta 28 (ennen 28 §): Muokataan tekstiä, ei vaikutusta sisältöön.
 7. Tilinpäätös, kohdat 29-30 (ennen 29-30 §): Muokataan tilinpäätöstä koskeva asetusnumero ja lakiviittaus uuden lain mukaisiksi.
 8. Tilintarkastus, kohta 31 (ennen 31 §): 31 § muuttuu 31 kohdaksi, ei vaikutusta sisältöön. 32 § (kumottu aikaisemmin) poistetaan.                 Numerointi muutettu tästä kohdasta eteenpäin koko lopun sääntökirjan osalta.
 9. Kassankokous, kohdat 32-40 (ennen 33-41 §): Muokataan tekstejä, ei vaikutusta sisältöön. Lisätään etäosallistumisen mahdollistaminen. Muutetaan kokouskutsun ja kassan muiden tiedotteiden julkaiseminen kassan kotisivuilla. Lisätään jos kassankokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa. Lisätään asiakirjojen nähtävillä olo myös kassankokouksessa. Lisätään vakuutetun oikeus saada jäljennös kassankokouksen pöytäkirjasta.
 10. Hallitus, kohdat 41-44 (ennen 42-45 §): Muokataan tekstejä, ei vaikutusta sisältöön. Lisätään tieto hallituksen jäsenten ja pöytäkirjanpitäjän palkkioiden perusteista. Lisätään, että toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajalla on oikeus vaatia hallitus koolle.
 11. Toimitusjohtaja, kohta 45 (ennen 46 §): Muutetaan lakiviittaus ja kassanjohtajan nimike uuden lain mukaiseksi toimitusjohtajaksi.
 12. Asiantuntijalääkäri (ennen 47 §): poistetaan.
 13. Kassannimenkirjoitus, kohta 46 (ennen 48 §): Muutetaan kassanjohtajan nimike uuden lain mukaiseksi toimitusjohtajaksi.
 14. Varojen sijoittaminen ja lainanotto, kohta 47 (ennen 49 §): Muokataan tekstejä, ei vaikutusta sisältöön. Lisätään vaatimus toiminnan sopeuttamisesta ilman lainanottoa sekä takausta koskeva kielto. Muutetaan lainanoton mahdollisuutta koskeva kohta.
 15. Työnantajan velvollisuuden muuttaminen, kohta 48 (ennen 50 §): Muokataan tekstiä, ei vaikutusta sisältöön.
 16. Sulautuminen ja jakautuminen, kohdat 49 (ennen 51 §): Lisätään sulautumista koskeva kielto ja muutetaan lakiviittaus uuden lain mukaiseksi.
 17. Vakuutuskannan luovuttaminen sekä vapaaehtoinen selvitystila ja kassan purkaminen, uusi kohta 50: lisätään.
 18. Lakisääteinen selvitystila ja purkaminen, kohdat 51-52 (ennen 52-53 §): Muutetaan lakiviittaus ja muokataan tekstejä.
 19. Käsitellään hallitukselle annettava valtuus poistaa sääntömuutoshakemuksesta läpimenemättömät kohdat ilman uutta kassankokousta sekä tehdä Finanssivalvonnan vaatimia teknisiä korjauksia, joilla ei ole käytännön vaikutusta kassan sääntöjen sisältöön. Lisäksi käsitellään hallituksen ja toimitusjohtajan oikeus tehdä sääntöihin teknisenä korjauksena muutokset, jotka aiheuttavat sv- lainsäädännön muuttamista koskevan Suomen hallituksen esityksen sisällön muuttumisesta lopullisesta voimaan tulevassa laissa. Tämä valtuutus koskee vain niitä asioita, jotka ovat säännöissä muutettu sv-lakimuutoksen vuoksi eli korvauksia koskeva pykälä.

Kassankokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävänä sairauskassan toimistossa (Lönnrotinkatu 6 L 3 Kajaani) viikon ajan ennen kokousta puhelimitse sovittuna aikana,  puh.nro 08-6120407 tai 044-2423836.

Jäsen käyttää äänioikeutta kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Jäsen antaa päivätyn ja yksilöiden valtakirjan valitsemalleen asiamiehelle äänestyksiä varten. Asiamiehellä on oikeus edustaa enintään yhtä jäsentä.

Tervetuloa kokoukseen!

Kajaanissa 29.11.2022                  Tihisenniemen sairauskassan hallitus

 

 

Huomio vakuutettu!!!

Muista ilmoittaa sairauskassalle muuttuneet yhteystietosi tai pankkitilinumero!!

Muista ilmoittaa myös työsuhteesi päättymisestä.

 

 

Sairauskassa korvaa myös hierontaa!

Tihisenniemen sairauskassa korvaa 9.1.2023 alkaen koulutetun hierojan, fysioterapeutin, kiropraktikon, naprapaatikon ja osteopaatin antamasta hieronnasta tai vastaavasta hoidosta (ilman lääkärin lähetettä) 50 % kuitenkin niin, että kunakin kalenterivuonna annetusta hieronnasta korvataan max. 350,00 € lisäetuudesta.

Hoitopaikan voi valita itse.

Hoidon antajan tulee olla koulutettu, joka on Valviran rekisterissä.          https://julkiterhikki.valvira.fi/

Näin haet korvauksen kassasta:

Maksa hieronnat kokonaan itse hoitopaikkaan.  Toimita sairauskassaan maksutosite korvauksen käsittelyä ja maksua varten. kts.  Hieronta

Huom!  Palveluntuottajalta saadussa maksutositteessa tulee olla asiakkaan nimi, hoitopäivä, yksilöitynä annettu hoito, hoidon antajan nimi ja Y-tunnus!

 

Toimiston asiakaspalvelu

Sairauskassan asiakaspalvelu toistaiseksi ainoastaan
puhelimitse puh. 08-612 0407, 044-242 3836
ma – to klo 9 –  12  ja klo 13 – 15, pe suljettu.

Jos käynti tomistossa on välttämätöntä, varaathan puhelimitse ajan etukäteen.

Mikäli asioit toimistossa muistathan noudattaa hyvää käsihygieniaa ja pitää etäisyyttä muihin ihmisiin.

Korvaushakemukset voi toimittaa

 • Tihisenniemen sairauskassaan, Lönnrotinkatu 6 Kajaani, ulko-oven vieressä olevaan lukolliseen postilaatikkoon

tai

 • postitse sairauskassaan  osoitteeseen: Tihisenniemen sairauskassa, Lönnrotinkatu 6 L 3, 87100 Kajaani

Muista kirjoittaa kokonaan korvattaviin julkisen terveydenhuollon laskuihin, jos olet sen jo maksanut ja laitathan mukaan myös puhelinumerosi mahdollisia lisätiedusteluita varten.

Voit tehdä sähköisesti Kelan asiointipalvelussa Kela.fi-sivulla sv-korvauksia ja päivärahoja koskevat hakemukset.

Lisätietoja ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 puh. nro 08-612 0407, 044-242 3836.

 

Lakon/työsulun/lomautuksen ajan vakuutussuhde ja vakuutusmaksu

Hallituksen 27.1.2020 tekemällä päätöksellä lakon/työsulun/lomautuksen aikana vakuutussuhde pysyy voimassa ilman erillistä ilmoitusta.

Lakko/työsulku

Lakon/työsulun kestäessä enintään yhden kuukauden, vakuutusmaksua ei peritä.

Lomautus

Lomautuksen ajalta peritään sääntöjen mukaisesti palkattoman vapaan aikainen vakuutusmaksu.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

 

Tietosuoja

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 25.5.2018.

Vakuutettujen tietojen suojaaminen on Tihisenniemen sairauskassalle ehdottoman tärkeää.

Lisätietoa ja tietosuojaan liittyvät informaatioselosteet löytyvät näiden nettisivujen päävalikosta kohdasta Tietosuoja

 

Copyright © tihisenniemensairauskassa