Jäsenyys

Vakuutussuhde, vakuutussuhteen hakeminen ja vakuutusmaksu

Vakuutussuhde

 • Kassan vakuutussuhde toimintapiiriin (Toimintapiiri) kuuluvan yrityksen työntekijältä on vapaaehtoinen.
 • Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan voi kuulua henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi, alle neljä kuukautta tai jotka saavat täyttä lakisääteistä eläkettä tai kuntoutustukea.
 • Toimihenkilöt eivät voi liittyä sairauskassaan.
 • Toimintapiiriin ei voi kuulua henkilö. joka on toisen sairaus- tai vakuutuskassan vakuutettu.
 • Henkilöllä, joka on aikaisemmin ollut sairauskassan vakuutettu ja on työsuhteen päättymättä eronnut tai erotettu kassasta, ei ole oikeutta uudelleen liittyä kassan vakuutetuksi saman työsuhteen aikana.

Vakuutussuhteen hakeminen

 • Vakuutetuksi on liityttävä 6 kuukauden kuluessa työsuhteen alettua, vakuutussuhde ei ole mahdollista alle 4 kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa. (Hakemus).
 • Vakuutussuhde alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sairauskassa ilmoittaa sekä vakuutetulle että työnantajalle vakuutussuhteen alkamisesta.Vakuutusmaksut

Vakuutusmaksu palkasta


 • Vakuutusmaksu on 1,3 %. 
 • Vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun työnantajalta saamasta ennakkoperintälain (1118/1996) alaisesta palkasta, mutta työsuhdeoptioista ei vakuutusmaksua peritä. Työnantaja perii palkasta vakuutusmaksun ja tilittää sen sairauskassalle.


Vakuutusmaksu palkattomalla vapaalla


 • Vakuutussuhde säilyy automaattisesti lomautuksen, opintovapaan tai muun palkattoman vapaan aikana, vakuutusmaksu on 26,92 € / kuukausi. Palkattoman vapaan aikainen vakuutusmaksu sidotaan työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 §:n, 97 §:n ja 100 §:n mukaiseen palkkakertoimeen. Palkattomasta vapaasta täytyy ilmoittaa mahdollisimman pian sairauskassaan vakuutusmaksun perintää varten.
 • Kassan hallitus voi hakemuksesta vapauttaa vakuutetun vakuutusmaksun suorittamisvelvollisuudesta pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun ajaksi tai palkattoman vapaan ajalle, siitä hetkestä kun vakuutettu antaa kirjallisen ilmoituksen (Jäsenmaksun vapautus).
 • Ajalta, jolta vakuutusmaksun suorittaminen laiminlyödään, ei ole oikeutta sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.
 • Huomaa myös, että vakuutusmaksuton kausi vaikuttaa silmälasikorvaukseen!


Vakuutusmaksu osaeläkkeestä


 • Osaeläkettä saavalta vakuutetulta peritään lisäksi 1,3 % hänen eläkkeestään.

 

Copyright © tihisenniemensairauskassa